14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 5c

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 5c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 573 af 06. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5c Indgiver virksomheden inden 2 måneder fra udløbet af den frist, som told- og skatteforvaltningen har fastsat efter § 5 b, stk. 2, et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, bortfalder told- og skatteforvaltningens afgørelse efter § 5 a, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning forlænge fristen for indgivelse af regnskabet, hvis særlige forhold taler herfor.

•••

Stk. 3 Finder told- og skatteforvaltningen, at det regnskab, som virksomheden indgiver efter stk. 1, ikke kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, meddeles dette virksomheden ved en afgørelse.

•••
profile photo
Profilside