14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Opkrævningsloven § 18

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af opkrævningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter ansøgning kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i tilkendegivelsen. § 752, stk. 1, i lov om rettens pleje finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Med hensyn til den tilkendegivelse, som er nævnt i stk. 1, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••

Stk. 4 Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside