14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Omsætningsberegningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Denne konsoliderede version af omsætningsberegningsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Omsætningsberegningsbekendtgørelsen

I medfør af § 7, stk. 4 og 5, og § 12, stk. 4, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Omsætning
Med »omsætning« forstås i denne bekendtgørelse nettoomsætningen i forbindelse med den ordinære drift med fradrag af merværdiafgift og andre afgifter eller skatter, der er direkte forbundet med salget, jf. dog §§ 7-9.

Stk. 2 En deltagende virksomheds omsætning, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 1, opgøres på grundlag af det senest reviderede årsregnskab, jf. dog §§ 7-9.

Stk. 3 Omsætningen efter konkurrencelovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 1, nr. 1, 1. led, opgøres som summen af de deltagende virksomheders omsætning.

Stk. 4 Hvis en eller flere af de deltagende virksomheder, efter afslutningen af perioden for det senest reviderede årsregnskab, har foretaget en delvis afhændelse af sin virksomhed, skal den del af omsætningen, der kan henføres hertil, fratrækkes i den deltagende virksomheds omsætning. Omsætning, der kan henføres til aktiver, hvorover der er erhvervet kontrol efter afslutningen af perioden for det senest reviderede årsregnskab, skal lægges til den deltagende virksomheds omsætning.

§2 Koncernomsætning
Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. § 3, og omsætningen i joint ventures, jf. § 4. En deltagende eller tilknyttet virksomhed kan også være staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab.

Stk. 2 Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter ikke omsætningen mellem den deltagende virksomhed og de tilknyttede virksomheder eller mellem de tilknyttede virksomheder.

§3 Tilknyttet virksomhed
Ved tilknyttet virksomhed forstås:

 • 1) Dattervirksomhed, dvs. en virksomhed hvori den deltagende virksomhed direkte eller indirekte

  • a) besidder mere end halvdelen af kapitalen eller virksomhedens aktiver,

  • b) kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne,

  • c) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i tilsyns- eller ledelsesorganet eller et andet repræsentativt organ i henhold til selskabslovgivningen, eller

  • d) kan styre virksomhedens økonomiske eller driftsmæssige beslutninger.

 • 2) Modervirksomhed, dvs. en virksomhed der besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser i den deltagende virksomhed.

 • 3) Søstervirksomheder, dvs. virksomheder hvori en under nr. 2 omhandlet virksomhed besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

 • 4) Joint venture, dvs. en virksomhed hvori to eller flere af de i nr. 1-3 omhandlede virksomheder i fællesskab besidder de under nr. 1 nævnte rettigheder eller beføjelser.

 • 5) Virksomheder, der er undergivet fælles ledelse m.v., som omhandlet i § 4 i bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997 om aftaler inden for samme virksomhed eller koncern, med den deltagende virksomhed eller med dennes tilknyttede virksomheder, jf. nr. 1-4.

§4 Joint venture
Når en deltagende virksomhed i fællesskab med en eller flere virksomheder udøver fælles kontrol med en anden virksomhed (joint venture), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, indgår joint venturets omsætning i den deltagende virksomheds omsætning i forhold til dennes deltagelse i joint venturet. Allokeringen af joint venturets omsætning sker på grundlag af antallet af kontrollerende virksomheder.

Stk. 2 Hvor den deltagende virksomhed er et joint venture, medregnes omsætningen fra selve joint venturet og omsætningen fra de virksomheder, der har fælles kontrol med joint venturet, og disse virksomheders tilknyttede virksomheder, jf. § 3.

Stk. 3 Omsætningen efter stk. 1 og 2 omfatter ikke omsætningen mellem joint venturet og hver af de deltagende virksomheder eller en med dem tilknyttet virksomhed.

§5 Lignende aftaler
Har en deltagende virksomhed indgået lignende aftaler med andre virksomheder, medregnes disse virksomheders omsætning i den samlede omsætning efter konkurrencelovens § 7, stk. 1.

Stk. 2 Den samlede omsætning omfatter ikke omsætning mellem de virksomheder, der er nævnt i stk. 1.

§6 Brancheforeninger m.v.
Omsætningen, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 1, i en brancheforening eller i en anden sammenslutning, der må sidestilles hermed, beregnes som den samlede omsætning for de virksomheder, der er medlemmer af foreningen, og disse virksomheders tilknyttede virksomheder, jf. § 3, og joint ventures, jf. § 4, med tillæg af foreningens egen omsætning.

Stk. 2 Foreningens omsætning efter stk. 1 opgøres med fradrag af omsætningen mellem foreningens medlemmer og mellem foreningen og dens medlemmer.

§7 Finansielle virksomheder
For forsikringsselskaber anvendes i stedet for omsætning værdien af de tegnede bruttopræmier, herunder udgående genforsikringspræmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller forsikringssummen.

Stk. 2 Bruttopræmier i stk. 1 omfatter præmier i henhold til nye forsikringsaftaler, der er indgået i det pågældende regnskabsår, og præmier i henhold til aftaler indgået i de foregående år, og som fortsat gælder i perioden.

Stk. 3 Værdien af de tegnede bruttopræmier i stk. 1 opgøres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet.

§8 For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder anvendes i stedet for omsætning summen af følgende indtægter i givet fald med fradrag af merværdiafgift og andre skatter, der står i direkte relation til disse indtægter:

 • 1) Renteindtægter og rentelignende indtægter.

 • 2) Udbytte af aktier m.v.

 • 3) Gebyrer og provisionsindtægter.

 • 4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive.

 • 5) Andre driftsindtægter.

Stk. 2 For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder beregnes indtægterne i stk. 1 i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet.

§9 Stat, kommuner og regioner
For staten anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift for det pågældende ministerområde for det seneste regnskabsår, jf. »driftsposter« i artsoversigten i statens regnskab.

Stk. 2 For en kommune eller en region anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det seneste regnskabsår, jf. hovedarterne 1-2 og 4 i den autoriserede kontoplan for kommuner, henholdsvis regioner.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder dog ikke, hvis det kommunale fællesskab aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. I så fald finder § 1 anvendelse.

§10 Omsætning i Danmark
Omsætningen i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, omfatter salg af varer eller tjenesteydelser til kunder, som på tidspunktet for aftalens indgåelse er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2 For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder omfatter omsætningen i Danmark, jf. § 12, stk. 1, indtægter jf. § 8, der oppebæres af virksomhedens afdelinger eller filialer i Danmark.

§11 Omregning af omsætning til danske kroner
Omsætning i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter den gennemsnitlige vekselkurs i virksomhedens seneste regnskabsår.

§12 Overskridelse af omsætnings- og markedsandelsgrænser
Konkurrencelovens § 7, stk. 1, finder anvendelse, selvom de deltagende virksomheder overskrider de nævnte omsætnings- og markedsandelsgrænser med højest en tiendedel i to på hinanden følgende regnskabsår.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt overskridelsen af de nævnte grænser for omsætning og markedsandel er resultatet af en fusion.

§13 Ikrafttræden
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven ophæves.

profile photo
Profilside