Omprioriteringsloven § 5

Denne konsoliderede version af omprioriteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Lov nr. 282 af 27. april 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 02. februar 2005,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 5

Låntagers betaling af ydelse på omprioriteringslånet sker første gang ved lånets første termin. Af ydelserne på den del af omprioriteringslånet, der vedrører boligerne, betaler låntager halvårligt et beløb, som svarer til 1,915 pct. af lånets oprindelige hovedstol. Låntagers betaling reguleres 2 gange årligt pr. 1. januar og 1. juli efter samme retningslinjer, som gælder for afdrag på indekslån, type IS, ifølge realkreditloven. Reguleringen sker, indtil låntagers betaling svarer til de samlede ydelser på lånet. Ydelserne på den del af omprioriteringslånet, som ikke vedrører boligerne, betales i sin helhed af låntageren.

Stk. 2 På indestående nominallån efter § 1, stk. 1, der ikke omprioriteres, kan socialministeren fastsætte beboerbetalingen som efter stk. 1 indtil lånets udløb. Hovedstolen på disse lån opgøres i forhold til den aktuelle restgæld ved en af socialministeren efter aftale med finansministeren fastsat indfrielseskurs. Udamortiseres det indestående lån inden 30 år, fortsætter reguleringen, indtil betalingen svarer til ydelsen på et 30-årigt nominallån optaget på tidspunktet for tilsagn om ydelsessikring. Forskellen mellem den regulerede beboerbetaling og beboerbetalingen på tidspunktet for udløbet af det indestående ikkeomprioriterede lån indbetales til statskassen indtil 30 år efter tilsagnstidspunktet.

Stk. 3 Forskellen mellem de samlede ydelser på omprioriteringslånet og låntagers betaling dækkes af en ydelsessikring, som udredes af staten. Staten betaler ligeledes ydelsessikring på lån efter stk. 2. Tidligere støtte til disse lån bortfalder fra tilsagnstidspunktet.

Stk. 4 Ydelsessikring ydes med virkning fra nominallånets optagelse eller for lån efter stk. 2 fra tilsagnstidspunktet og udbetales bagud i tilknytning til de i pantebrevene fastsatte terminer. Udbetaling af ydelsessikring efter § 5, stk. 1, sker til det långivende realkreditinstitut på grundlag af en specificeret opgørelse fra instituttet. Ydelsessikring efter § 5, stk. 2, beregnes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, og udbetaling sker direkte til en af låntager anvist konto i et pengeinstitut. Ydelsessikring efter 2. og 3. pkt. kommer dog ikke til udbetaling, hvis beløbet pr. kvartal er mindre end 250 kr.