Omprioriteringsloven § 2

Denne konsoliderede version af omprioriteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.

Lov nr. 282 af 27. april 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 02. februar 2005,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 2

Realkreditinstitutterne kan til de afdelinger, der tillades omprioriteret efter § 1, yde omprioriteringslån som nominallån efter reglerne i realkreditloven. Nominallånet afdrages som et annuitetslån med kvartårlige terminer og en løbetid på 30 år.

Stk. 2 Nominallånet ydes efter socialministerens bestemmelse med et provenu, der svarer til hel eller delvis indfrielse af restgælden på indestående indekslån og/eller nominallån med tillæg af de i forbindelse med omprioriteringen forbundne udgifter, jf. dog stk. 8. Ved omprioritering af indekslån efter § 1, stk. 3, ydes nominallånet med et provenu, der svarer til restgælden ved en af socialministeren efter aftale med finansministeren fastsat indfrielseskurs med tillæg af de i forbindelse med omprioriteringen forbundne udgifter, jf. dog stk. 8. Ved omprioriteringen må låntageren ikke opnå et kontantprovenu.

Stk. 3 Socialministeren kan tillade, at lånet også dækker ikke betalte terminsydelser med påløbne renter heraf for ydelser, der er forfaldne til betaling inden den 1. januar 1994. Socialministeren kan i særlige tilfælde tillade, at lånet også omfatter ikke betalte terminsydelser med påløbne renter, selv om ydelserne forfalder til betaling efter denne dato.

Stk. 4 Omprioritering skal have fundet sted senest ved udgangen af december 1995. Socialministeren kan dog forlænge fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 5 Socialministeren kan tillade omprioritering inden for en samlet ramme på 10 mia. kr. opgjort til kursværdi. I den samlede ramme indgår hovedstolen på lån efter § 5, stk. 2.

Stk. 6 Omprioritering kan tillades, uanset at de i realkreditloven fastsatte lånegrænser overskrides.

Stk. 7 Ved omprioritering overføres statsgarantien, den kommunale garanti eller regaranti uden yderligere påtegning til omprioriteringslånet og dækker ved kontantlån tillige den bagvedliggende obligationsrestgæld. For omprioriteringslånet gælder samme vilkår og samme procentvise statsgaranti, kommunale garanti eller regaranti som for det indfriede lån. Den ugaranterede del af omprioriteringslånet har pantesikkerhed forud for den garanterede del af lånet.

Stk. 8 For den del af bruttoprovenuet ved omprioritering, der overstiger indfrielsesbeløbet inklusive eventuelle restancer, jf. stk. 3, på indfriede lån, oprettes et særskilt lån med prioritet efter indestående realkreditlån. For dette lån ydes uden særskilt påtegning fuld statsgaranti på samme vilkår som for de indfriede, garanterede lån. Kommunalbestyrelsen godtgør statskassen halvdelen af statens eventuelle tab på denne garanti.

Stk. 9 Bestemmelserne i § 5, stk. 1, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for omprioriteringslån efter stk. 8.

Stk. 10 For lån, der omprioriteres efter § 1, garanterer staten for tinglysning af pantebrevet. Garantien gælder, så længe pantebrevet ikke er tinglyst.