Øl- og vinafgiftsloven § 27

Denne konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Lov nr. 1015 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Hæftelse
§ 27

For betaling af afgift af varer, der forlader afgiftssuspensionsordningen efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter

 • 1) den autoriserede oplagshaver, den registrerede varemodtager eller enhver anden person, der frigiver de afgiftspligtige varer, eller på hvis persons vegne varerne frigives fra afgiftssuspensionsordningen, eller

 • 2) den eller de personer, der er involveret i en uregelmæssig afgang af varer fra et afgiftsoplag.

Stk. 2 Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer under afgiftssuspensionsordningen efter § 29, stk. 2, hvorved varerne anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen og for at overgå til forbrug efter § 4, stk. 1, nr. 1, hæfter følgende personer for betaling af afgift af varer:

 • 1) Den autoriserede oplagshaver eller den registrerede vareafsender, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varer efter § 5 eller § 6, eller

 • 2) enhver anden person, der er involveret i en uregelmæssig vareafgang, og som vidste eller burde vide, at vareafgangen var af uregelmæssig art.

Stk. 3 For betaling af afgift af varer, der forarbejdes eller oplægges efter § 4, stk. 1, nr. 2, hæfter den eller de personer, som forarbejder eller oplægger varerne uden for afgiftssuspensionsordningen, eller enhver anden person, som er involveret i forarbejdningen eller oplægningen af varerne.

Stk. 4 For betaling af afgift af varer, der fremstilles eller forarbejdes efter § 4, stk. 1, nr. 3, hæfter den eller de personer, som fremstiller eller forarbejder varerne, eller enhver anden person, som er involveret i en uregelmæssig fremstilling eller forarbejdning af varer.

Stk. 5 For betaling af afgift af varer, der importeres eller uretmæssigt indpasserer efter § 4, stk. 1, nr. 4, hæfter

 • 1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller

 • 2) den eller de personer, der er involveret i den uretmæssige indpassage af varer.

Stk. 6 For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne, jf. § 6 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 30, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.

Stk. 7 For betaling af afgift af varer fra andre EU-lande ved fjernsalg her i landet efter § 6 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, hæfter

 • 1) den eller de personer, der er afsender af varerne,

 • 2) den eller de personer, der er afsenderens herværende repræsentant, jf. § 6 a, stk. 6, eller

 • 3) den eller de personer, der modtager varerne, i tilfælde hvor afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant ikke er registreret eller ikke har stillet sikkerhed efter § 6 a, stk. 9, nr. 1 og 2, ikke har betalt afgiften eller ikke har ført regnskab over vareleveringer efter § 14, stk. 2.

Stk. 8 For betaling af afgift af varer ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varerne fra EU-lande med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne her i landet efter § 30, jf. § 6 a, hæfter

 • 1) den eller de personer, der har stillet sikkerhed for betaling af afgift af varerne efter § 6 a, stk. 4, eller stk. 9, nr. 1 og 2, og

 • 2) den eller de personer, som i øvrigt måtte være delagtig i den pågældende uregelmæssighed.

Stk. 9 For afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget efter loven, og hvor der ikke er sket autorisation eller registrering eller stillet sikkerhed, hæfter erhververen og den, der er i besiddelse af varerne.

Stk. 10 Hvis en virksomhed, der her i landet er autoriseret som oplagshaver efter § 5 eller registreret som vareafsender efter § 6, stk. 5, får transporteret varer til oplagshavere, varemodtagere m.v. i andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen, kan den her i landet autoriserede oplagshavers eller registrerede vareafsenders pligt til at betale afgift af varerne her i landet først bortfalde, når det er dokumenteret, at varerne er overgået til modtageren efter de administrative procedurer for transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, der er fastsat efter § 15, stk. 5.

Stk. 11 Hæftelse for afgift efter stk. 1-9 omfatter selskaber, fonde, foreninger m.v. eller den, der som ejer, forpagter el.lign. driver virksomheden for egen regning. Hvis flere virksomheder og personer hæfter for betalingen af samme afgift, hæfter disse virksomheder og personer solidarisk for afgiften.

Stk. 12 Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter § 7, stk. 2, 3. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde fritage for hæftelsen efter 2. pkt.