14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Øl- og vinafgiftsloven § 25

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 08. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 6, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 14, stk. 1-7, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 6 Har nogen begået flere overtrædelser af § 6, stk. 1, 2. pkt., eller § 14, stk. 1-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 6, stk. 1, 2. pkt., eller § 14, stk. 1-7, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

•••

Stk. 7 Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

•••
profile photo
Profilside