14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Offererstatningsloven § 11

Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af offererstatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der nedsættes af justitsministeren.

•••

Stk. 2 Erstatningsnævnet består af 1 formand og 1 eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis den minister, som Ankestyrelsen hører under, og Advokatrådet.

•••

Stk. 3 Justitsministeren bestemmer antallet af næstformænd og øvrige medlemmer.

•••

Stk. 4 Erstatningsnævnets formand, næstformænd og øvrige medlemmer udnævnes for en periode på 4 år. Genudnævnelse kan finde sted.

•••

Stk. 5 Der beskikkes en suppleant for hvert af nævnets medlemmer. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.

•••

Stk. 6 Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning.

•••
profile photo
Profilside