14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nødvinterprøvebekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nødvinterprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1572 af 05. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen samt gymnasiale fag i eux-forløb
For elever i de treårige gymnasiale uddannelser, i den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb træder afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, hvis mundtlige prøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, jf. reglerne i §§ 1-3 er aflyst, foretager bedømmerne en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

•••

Stk. 3 Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor en sygeprøve eller en omprøve som følge af en klage er aflyst.

•••

Stk. 4 En karakter, der, jf. stk. 1-3, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

•••
profile photo
Profilside