Nødsygeprøvebekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af nødsygeprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 639 af 18. maj 2020

§ 2

Aflysning af sygeprøver efter § 1, stk. 1, omfatter dog ikke sygeprøver for elever, kursister m.v. der i sommerterminen på grund af sygdom ikke har deltaget i følgende prøver:

 • 1) Prøver, jf. § 7 i nødprøvebekendtgørelsen, i fag, hvor eleven efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter.

 • 2) Prøver for selvstuderende, jf. § 8, stk. 1, i nødprøvebekendtgørelsen.

 • 3) Sygeprøver og omprøver, jf. § 9 i nødprøvebekendtgørelsen,

  • a) i almen studieforberedelse, den afsluttende prøve i studieområdet og studieområdeprojektet og

  • b) for elever og tidligere elever på den toårige uddannelse til hf-eksamen og for tidligere kursister på hf-enkeltfag, gymnasiale suppleringskurser, supplerende overbygningsforløb og gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere.

 • 4) Prøver, jf. § 10, stk. 1, i nødprøvebekendtgørelsen,

  • a) for elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i sommerterminen 2020 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin,

  • b) for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i sommerterminen 2020, og

  • c) for elever i tekniske eux-forløb, der havde planlagt at aflægge den større skriftlige opgave i sommerterminen 2020.

Stk. 2 Mundtlige sygeprøver efter stk. 1 kan afholdes med intern censur.

Stk. 3 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i stk. 1 og 2 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.