14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Nødprocedurebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger

Denne konsoliderede version af nødprocedurebekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1228 af 22. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Nødprocedurebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. juni 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter regler i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, gælder de retningslinjer, som er offentliggjort den 19. juni 2020 eller senere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder de sundhedsfaglige foranstaltninger, som heri er fastsat eller givet efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Retningslinjerne gælder, så længe tilbuddet er omfattet af foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 2 For dagtilbud, der er omfattet af stk. 1, er fristen for implementering af den lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens §§ 8 og 9, udskudt til den 1. juli 2021.

§2 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der senest den 31. december 2020 er gennemført sprogvurderinger af børn, som der på grund af nedlukning og genåbning, som følge af covid-19, ikke er gennemført en sprogvurdering af, hvis de fortsat er omfattet af målgruppen for sprogvurderinger, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 1-5. For institutioner beliggende i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Thisted Kommune og Vesthimmerlands Kommune er fristen, jf. 1. pkt., udskudt til den 1. marts 2021.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 6-9, til børn, som på baggrund af sprogvurdering efter stk. 1 vurderes at have behov herfor.

§3 Kommunalbestyrelsen kan i helt ekstraordinære tilfælde som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 beslutte, at der skal ske en dimensionering af enkelte kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, fritidshjem samt klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, jf. stk. 3. Dimensionering skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger, og skal i videst muligt omfang tilrettelægges således, at de børn og deres familier, som har det største behov herfor, fortsat kan modtage tilbuddet. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse tage hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn i familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud m.v.

Stk. 2 Den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud og private pasningsordninger samt private fritidshjem og klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven kan i helt ekstraordinære tilfælde som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 beslutte, at der skal ske en dimensionering af det enkelte tilbud, jf. stk. 3. Dimensionering skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger, og skal i videst muligt omfang tilrettelægges således, at de børn og deres familier, som har det største behov herfor, fortsat kan modtage tilbuddet. Den ansvarlige bestyrelse eller leder skal i den forbindelse tage hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn i familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud m.v.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 omfatter også tilfælde, hvor det er nødvendigt at gennemføre dimensionering som følge af, at der iværksættes foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som omfatter tilbuddet.

Stk. 4 Såfremt det efter stk. 1-3 vurderes nødvendigt at dimensionere tilbud, kan timerne, som barnet er i tilbuddet, afgrænses, der kan prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, og der kan anvendes andre lokaler eller anvendes forskudte mødetidspunkter m.v.

Stk. 5 En beslutning efter stk. 1-3 kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte covid-19-foranstaltninger. Der kan dermed alene foretages dimensionering, hvis den ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod covid-19 vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om en beslutning efter stk. 1-3, og beslutningen skal offentliggøres på kommunens eller tilbuddets hjemmeside. Underretning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretages senest den 5. og den 20. i måneden for den forudgående halve måned, hvis tilbuddet har været dimensioneret i perioden op til underretningstidspunktet eller fortsat er dimensioneret på dette tidspunkt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan beslutte, at underretning fra bestemte tilbud skal ske med en hyppigere frekvens, hvis der konkret vurderes at være behov herfor. Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlig bestyrelse eller leder skal foretage underretningen digitalt på den måde, som er anvist af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og skal benytte det elektronisk indberetningsskema, der er offentliggjort hertil på styrelsens hjemmeside.

Stk. 7 Tilbud omfattet af dimensionering efter stk. 1-3 skal ud fra de sundhedsfaglige foranstaltninger og anbefalinger tilrettelægge det dimensionerede tilbud på en sådan måde, at kvaliteten i videst muligt omfang opretholdes, herunder sikre børns trivsel og tryghed og skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om bl.a. leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der i det omfang, det er muligt skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering.

Stk. 8 En beslutning efter stk. 1 og 2 om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat dimensionering efter 1. pkt. kan træffes mere end én gang. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse for en beslutning om forlængelse efter 1. pkt.

§4 (Ophævet)

§5 Procedurer for beslutning om midlertidig genoptagelse af nødundervisning efter lovens § 2, stk. 1
I tilfælde, hvor den enkelte skole eller institution på et tidspunkt helt eller delvist bliver forpligtet til at give nødundervisning, som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som skolen eller institutionen er nødt til at iværksætte, giver skolen eller institutionen umiddelbart denne nødundervisning, jf. § 8, og giver den i en så kort periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter også tilfælde, hvor skolens eller institutionens pligt til igen at give nødundervisning er en følge af, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter skolen eller institutionen, er nødt til at iværksætte foranstaltninger mod covid-19, som indebærer, at skolen eller institutionen ikke kan give sine elever, kursister eller deltagere almindelig undervisning.

Stk. 3 Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse kan i helt ekstraordinære tilfælde træffe beslutning om at forlænge den periode, hvor en skole eller institution fortsat giver nødundervisning, jf. § 8, ud over den periode, som kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen har fastsat herfor efter stk. 1, jf. stk. 2. En sådan forlængelse, der kan have en varighed på op til to kalenderuger, kan træffes mere end én gang. En beslutning efter 1. pkt. kan tidligst træffes en kalenderuge før og skal træffes senest inden udløbet af den igangværende periode med fortsat nødundervisning.

Stk. 4 En beslutning efter stk. 1-3 kan kun træffes, hvis kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse konkret vurderer, at ikke alle elever, kursister eller deltagere på skolen eller institutionen kan modtage den almindelige undervisning som følge af den eller de iværksatte covid-19-foranstaltninger, selv ikke under udfoldelse af enhver mulig bestræbelse på i videst mulige omfang, praktisk og pædagogisk, at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som fortsat er fastsat som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Skolen eller institutionen kan dermed alene iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod covid-19 vil kunne give alle sine elever, kursister eller deltagere almindelig undervisning.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen eller institutionens bestyrelse skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om en beslutning efter stk. 1-3, og beslutningen skal offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside. Underretning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretages senest den 5. og den 20. i måneden for den forudgående halve måned, hvis skolen eller institutionen har givet nødundervisning i perioden op til underretningstidspunktet eller fortsat giver sådan nødundervisning på dette tidspunkt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan beslutte, at underretning fra bestemte skoler eller institutioner skal ske med en hyppigere frekvens, hvis der konkret vurderes at være behov herfor. Kommunalbestyrelsen eller institutionens bestyrelse skal foretage underretningen digitalt på den måde, som er anvist af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og skal benytte det elektroniske indberetningsskema, der er offentliggjort hertil på styrelsens hjemmeside.

§6 Undtagelser og fravigelser
Procedurereglerne i § 5 gælder ikke i tilfælde, hvor skolen eller institutionen kun skal gennemføre nødundervisning for en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere, der af sundhedsfaglige grunde er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning, herunder nødundervisning, på skolen eller institutionen. Skolen eller institutionen giver umiddelbart den eller disse elever, kursister eller deltagere nødundervisning efter de regler herom, som børne- og undervisningsministeren har fastsat i medfør af lovens § 2, stk. 2.

§7 Børne- og undervisningsministeren kan generelt eller konkret fravige procedurereglerne i § 3 og § 5 i forhold til en eller flere nærmere bestemte tilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner eller andre institutioner, herunder alle eller grupper af tilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner eller andre institutioner, som er afgrænset geografisk eller på anden måde. Ministeren offentliggør en sådan beslutning om fravigelse fra reglerne i § 3 og § 5 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Den eller de berørte tilbud, skoler eller institutioner offentliggør ligeledes ministerens beslutning herom på kommunens, tilbuddets, skolens eller institutionens hjemmeside.

§8 Overordnede regler for nødundervisning
Den nødundervisning, som skolen eller institutionen bliver forpligtet til at give, skal gives i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen om nødundervisning, og med de sundhedsfaglige foranstaltninger, som heri er fastsat eller givet efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Retningslinjerne gælder, så længe skolen eller institutionen er omfattet af foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. august 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1087 af 26. juni 2020 om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger ophæves.

profile photo
Profilside