NIS-loven § 4

Denne konsoliderede version af nIS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester

Lov nr. 436 af 08. maj 2018

§ 4

Operatører af væsentlige tjenester skal træffe passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risiciene for sikkerheden i net- og informationssystemer, som de anvender til deres aktiviteter. Under hensyntagen til teknologiens aktuelle stade skal disse foranstaltninger sikre et sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer, der står mål med risikoen.

Stk. 2 Operatører af væsentlige tjenester skal træffe passende foranstaltninger for at forebygge og minimere konsekvensen af hændelser, der berører sikkerheden i net- og informationssystemer, som anvendes til levering af væsentlige tjenester, med henblik på at sikre kontinuiteten i disse tjenester.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om foranstaltninger efter stk. 1 og 2.