NIS-loven § 2

Denne konsoliderede version af nIS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester

Lov nr. 436 af 8. maj 2018

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Net- og informationssystem:

  • a) Et elektronisk kommunikationsnet i form af radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af tjenester,

  • b) enhver anordning eller gruppe af indbyrdes forbundne eller beslægtede anordninger, hvoraf en eller flere ved hjælp af et program udfører automatisk behandling af digitale data, eller

  • c) digitale data, som lagres, behandles, fremfindes eller overføres af elementer i litra a og b med henblik på deres drift, brug, beskyttelse og vedligeholdelse.

 • 2) Sikkerhed i net- og informationssystemer: Evnen for net- og informationssystemer til på et givet sikkerhedsniveau at modstå handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden i forbindelse med lagrede eller overførte eller behandlede data eller de dermed forbundne tjenester, der tilbydes af eller er tilgængelige via disse net- og informationssystemer.

 • 3) Operatør af tjenester: En offentlig eller privat enhed etableret i Danmark, der leverer en DNS-tjeneste eller er administrator af et topdomænenavn.

 • 4) Operatør af væsentlige tjenester: En offentlig eller privat enhed etableret i Danmark, der leverer en DNS-tjeneste eller er administrator af et topdomænenavn, og som opfylder kriterierne fastsat i § 3.

 • 5) Digital tjeneste: Enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager og er af typen onlinemarkedsplads, onlinesøgemaskine eller cloud computing-tjeneste.

 • 6) Udbyder af digitale tjenester: Enhver juridisk person, som udbyder en digital tjeneste, og som har hovedsæde eller en repræsentant i Danmark.

 • 7) Hændelse: Enhver begivenhed, der har en egentlig negativ indvirkning på sikkerheden i net- og informationssystemer.

 • 8) Risiko: Enhver rimelig identificerbar omstændighed eller begivenhed, der har en potentiel negativ indvirkning på sikkerheden i net- og informationssystemer.

 • 9) Repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som udtrykkeligt er udpeget til at handle på vegne af en udbyder af digitale tjenester, som ikke er etableret i EU.

 • 10) Domænenavnesystem (DNS): Et hierarkisk opbygget navnesystem i et net, som behandler forespørgsler om domænenavne.

 • 11) DNS-tjenesteudbyder: En enhed, som leverer DNS-tjenester på internettet.

 • 12) Topdomænenavneadministrator: En enhed, som administrerer og driver registreringen af internetdomænenavne under et særligt topdomæne (TLD).

 • 13) Onlinemarkedsplads: En digital tjeneste, som giver forbrugere eller erhvervsdrivende mulighed for at indgå aftaler om køb eller tjenester online med erhvervsdrivende enten på onlinemarkedspladsens websted eller på et websted tilhørende en erhvervsdrivende, som anvender computingtjenester, der udbydes af onlinemarkedspladsen.

 • 14) Onlinesøgemaskine: En digital tjeneste, som giver brugerne mulighed for at foretage søgninger på alle websteder eller websteder på et bestemt sprog på grundlag af en forespørgsel om et hvilket som helst emne ved hjælp af et søgeord, en sætning eller andet input, og som fremviser links, hvor der kan findes oplysninger om det ønskede indhold.

 • 15) Cloud computing-tjeneste: En digital tjeneste, som giver adgang til en skalerbar og elastisk pulje af delbare it-ressourcer.

 • 16) Nationalt centralt kontaktpunkt: En national kompetent enhed med ansvar for at koordinere spørgsmål vedrørende sikkerheden i net- og informationssystemer samt grænseoverskridende samarbejde i EU herom.

 • 17) CSIRT: En national it-beredskabsenhed, der håndterer hændelser, og som har ansvar for at sikre samarbejdet om sikkerheden i net- og informationssystemer i EU.

 • 18) Mikrovirksomheder og små virksomheder: Enheder, som opfylder definitionen som værende mikrovirksomheder eller små virksomheder i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.