Nettoafregningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af nettoafregningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse nr. 2657 af 28. december 2021

I medfør af § 2 a, § 6 g, § 85 a, § 88 og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021, som ændret ved lov nr. 2605 af 28. december 2021, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter regler for egenproducenter, der er omfattet af nettoafregning inden for enten en time eller et år i forhold til henholdsvis elafgift og køb og salg af elektricitet.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

 • 1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug. Det elproducerende anlæg kan ejes af tredjepart.

 • 2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

 • 3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

 • 4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug
§ 3

Energinet opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere elproduktionsanlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med en produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion.

§ 4

Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i overensstemmelse med måleforskrifter fra Energinet som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Stk. 2 Nødvendige udgifter til målinger som nævnt i stk. 1, herunder til opsætning af målere og udførelsen af målinger samt administrationen forbundet hermed, skal afholdes af egenproducenten.

§ 5

Energistyrelsen vejleder om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet.

Stk. 2 Energinet fastsætter retningslinjer for udførelse af målinger til brug for nettoafregning. Retningslinjerne godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 3 Energistyrelsens vejledning i henhold til stk. 1 skal være offentliggjort på hjemmesiden www.ens.dk. Energinets retningslinjer i henhold til stk. 2 skal være offentliggjort på hjemmesiden www.energinet.dk.

Oplysningspligt og straffebestemmelser
§ 6

En egenproducent skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at få nettoafregning, herunder følgende forhold

 • 1) elproduktionsanlæggets nominelle eleffekt,

 • 2) elproduktionsanlæggets ejerforhold,

 • 3) egenproducent af elektricitet fra elproduktionsanlægget,

 • 4) erhvervsmæssig anvendelse af elektricitet fra elproduktionsanlægget, og

 • 5) elproduktionsanlæggets nettilslutning.

Stk. 2 Underretning skal ske straks, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt hvor egenproducenten er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger ifølge § 6, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1044 af 27. maj 2021 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet ophæves.

§ 9

Sager om ansøgninger om tilsagn om nettoafregning på timebasis, hvor Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om tilsagn om nettoafregning på timebasis inden den 1. januar 2022, behandles efter hidtil gældende regler.

Stk. 2 Sager om ansøgninger om afgørelse om nettoafregning på timebasis, hvor Energistyrelsen har afgivet tilsagn om nettoafregning på timebasis, behandles efter hidtil gældende regler.

§ 10

Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg kan ved anmodning til Energistyrelsen få nettoafregning på årsbasis frem til og med den 19. november 2032, på betingelse af

 • 1) at egenproducenten opfylder betingelserne efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

 • 2) at egenproducenten har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

 • 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og

 • 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 2 Ved egenproducentens anmodning til Energistyrelsen om nettoafregning på årsbasis skal egenproducenten ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012.

Stk. 3 Adgang til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1 er yderligere betinget af, at Energistyrelsen har modtaget ansøgning herom senest den 31. marts 2022.

Stk. 4 Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 og 3 er opfyldt.

Stk. 5 Afgørelser efter stk. 4 kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 6 Klager som nævnt i stk. 5 skal indgives skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 11

De hidtil gældende regler i §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1044 af 27. maj 2021 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet og §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1045 af 27. maj 2021 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af
§ 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten finder anvendelse, indtil slutregnskabet for de offentlige forpligtelser er opgjort i 2. kvartal i 2022.