Navnebekendtgørelsen Kapitel 4

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

Kapitel 4 Forskellige typer navnesager
Navneændring til ægtefælles, samlevers, sted- eller plejeforælders mellem- og/eller efternavn
§ 9

Navneændring til ægtefælles, samlevers, sted- eller plejeforælders mellem- og/eller efternavn kræver samtykke fra den pågældende ægtefælle, samlever, sted- eller plejeforælder, jf. § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, § 5, stk. 1 og 2, og § 11, stk. 1, nr. 5-7, i navneloven. Samtykke skal gives ved, at den pågældende ægtefælle, samlever, sted- eller plejeforælder underskriver ansøgningen.

Stk. 2 Samtykke kræves dog ikke, hvis den pågældende ægtefælle, samlever, sted- eller plejeforælder er afgået ved døden, og den ansøgte navneændring må antages at stemme med afdødes ønske. Til brug for vurderingen af, om en ansøgt navneændring må antages at stemme med afdødes ønske, skal ansøgeren fremlægge skriftlig erklæring herom fra afdødes nærmeste slægt. Hvis afdøde ikke efterlader sig nærtstående slægt, kan erklæring afgives af andre, som efter det oplyste har stået afdøde nær. Erklæringen afgives på en blanket, der er godkendt af Familieretshuset.

Navneændring med samtykke fra samtlige bærere af navnet
§ 10

Ved ansøgning om navneændring efter § 4, stk. 1, nr. 7, i navneloven skal ansøgeren fremlægge skriftligt samtykke fra samtlige bærere af navnet her i landet på en blanket, der er godkendt af Familieretshuset.

§ 11

Bestemmelserne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen om aktindsigt finder ikke anvendelse på oplysninger, der er indhentet fra Det Centrale Personregister (CPR) som led i behandlingen af sager efter § 4, stk. 1, nr. 7, i navneloven, og som vedrører andre end ansøgeren.

Ændring af fornavne for piger og kvinder, som efter tilladelse efter den tidligere navnelovgivning som yderligere fornavn bærer et drengefornavn eller et patronymnavn
§ 12

Piger og kvinder, der efter den tidligere navnelovgivning har fået tilladelse til som yderligere fornavn at bære et navn, der betegner det modsatte køn, eller et patronymnavn, kan kun bortkaste det første fornavn, hvis den pågældende samtidig beholder eller tager et andet første fornavn, der opfylder betingelserne i § 13 i navneloven.