Gasforsyningsloven § 15b

Denne konsoliderede version af gasforsyningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gasforsyning

Lov nr. 449 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 16. august 2023,
som ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, lov nr. 923 af 18. maj 2021 og lov nr. 1594 af 28. december 2022

§ 15b

Selskaber, der er bevillingspligtige efter § 10, samt Energinet og dennes helejede datterselskaber, der varetager gasforsyningsvirksomhed i henhold til § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal opretholde et it-beredskab, herunder planlægge og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af kritiske it-systemer, der er af væsentlig betydning for gasforsyningen.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved manglende opfyldelse af et påbud efter § 47 b om at overholde stk. 1 påbyde virksomheder at foretage en it-revision af kritiske it-systemer ved en uafhængig revisor godkendt af tilsynsmyndigheden.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan påbyde virksomheder at gennemføre tiltag, som på baggrund af en it-revision, jf. stk. 2, skønnes nødvendige for at opretholde et it-beredskab, jf. stk. 1.

Stk. 4 Informationer, herunder vurderinger, planer og data, vedrørende sikkerhedsforhold for forsyningskritiske it-systemer i virksomheder, som er omfattet af stk. 1, er fortrolige, hvis oplysningerne er væsentlige af hensyn til driften af virksomheden eller gassystemet.

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for it-beredskab, jf. stk. 1, herunder regler om Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

  • 1) organisering af virksomhedens it-beredskab og evne til at modtage advarsler om trusler mod it-sikkerheden,

  • 2) planlægning og beredskabsarbejde, som virksomhederne skal udføre for at modvirke trusler mod it-sikkerheden, herunder virksomhedernes pligt til at videregive oplysninger til Energinet og til klima-, energi- og forsyningsministeren,

  • 3) virksomhedernes risikostyring, herunder inddragelse af andre virksomheder i risikovurderinger,

  • 4) tilmelding til en tjeneste, der yder varsler og informationer om it-sikkerhedstrusler,

  • 5) Energinets varetagelse af overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende it-beredskabet, jf. stk. 1, og

  • 6) krav til indholdet og planlægningen af en it-revision ved en uafhængig revisor, jf. stk. 2.

Stk. 6 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler for udførelse af tilsyn med det beredskabsarbejde, der udføres efter stk. 1. Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne