Naturbeskyttelsesloven § 86

Denne konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om naturbeskyttelse

Lov nr. 9 af 03. januar 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022

§ 86

Klageberettiget er

  • 1) adressaten for afgørelsen,

  • 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

  • 3) offentlige myndigheder,

  • 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

  • 5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

  • 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

  • 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 2 Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af

  • 1) enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, og

  • 2) de personer, organisationer m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2 og 5-7.

Stk. 3 Ved klage efter stk. 1, nr. 6 og 7, jf. stk. 2, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.