14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 65

Lov om naturbeskyttelse paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Dispensation m.v.
Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, og § 19. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17, stk. 1.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3§ 4, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår anvendelse af sprøjtemidler, og § 18, stk.1.

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, meddele dispensation fra forbuddet i § 29 a. Dispensationen må ikke hindre opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde og skal have til formål at

  • 1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

  • 2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

  • 3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

  • 4) fremme forskning og undervisning,

  • 5) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter, herunder kunstigt at opformere planter, eller

  • 6) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

•••

Stk. 4 Afgørelser efter lovgivningen eller regler fastsat i medfør heraf, som indebærer fravigelse af beskyttelsen efter § 29 a, træder i stedet for dispensationer efter stk. 3, hvis afgørelsen er truffet under betingelser, som svarer til stk. 3, og som er fastsat i lovgivningen.

•••
profile photo
Profilside