14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 51

Lov om naturbeskyttelse paragraf 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 Fredninger på statsejede arealer og på søterritoriet m.v.
Til varetagelse af de formål, der er nævnt i § 1, kan miljøministeren ved bekendtgørelse gennemføre fredninger på statsejede arealer samt på søterritoriet og fiskeriterritoriet som fastlagt efter lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium.

•••

Stk. 2 Til varetagelse af de formål, der er nævnt i § 1, kan fredningsnævnet i forbindelse med beslutninger om fredninger på land gennemføre fredninger på tilgrænsende lavvandede dele af søterritoriet, når der knytter sig en særlig interesse i at medtage disse områder under fredningen. Bestemmelserne i § 33, stk. 2-4, §§ 35-38, §§ 40-44§ 50 og § 50 a finder også anvendelse for fredninger på søterritoriet.

•••

Stk. 3 Regler udstedt efter stk. 1 finder ikke anvendelse på aktiviteter m.v., som er nødvendige for udnyttelsen af en tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v., i det omfang det fremgår af afgørelsen om tilladelse til kystbeskyttelse.

•••
profile photo
Profilside