Nationalbankloven § 6

Denne konsoliderede version af nationalbankloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Nationalbank

Lov nr. 116 af 07. april 1936,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, lov nr. 67 af 15. marts 1967, lov nr. 579 af 01. juni 2010 og lov nr. 1163 af 08. juni 2021

§ 6

Direktionen bestaar af 3 Medlemmer. En af Direktørerne udnævnes af Kongen, medens de øvrige Direktører vælges af Repræsentantskabet efter Bestyrelsens Indstilling. Den førstnævnte Direktør er Formand for Direktionen.

Direktørerne skal have Bopæl i København eller paa Steder, der staar i nær Forbindelse med København. De maa ikke have Sæde i Ledelsen af Erhvervsorganisationer eller Erhvervsselskaber, ej heller drive eller være Deltagere i Driften af privat Erhvervsvirksomhed. Direktørerne er pligtige at søge deres Afsked inden Udgangen af den Maaned, hvori de fylder 70 Aar.