Nationalbankloven § 14

Denne konsoliderede version af nationalbankloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Nationalbank

Lov nr. 116 af 07. april 1936,
som ændret ved lov nr. 166 af 13. april 1938, lov nr. 67 af 15. marts 1967, lov nr. 579 af 01. juni 2010 og lov nr. 1163 af 08. juni 2021

Indløsningen af Bankens Sedler m.v.
§ 14

Banken er forpligtet til ved sit Hovedsæde paa Anfordring at omveksle de af den udstedte Pengesedler efter Paalydende enten med lovlig gangbar Guldmønt eller med Guldbarrer af almindelig benyttet Finhed og Vægt, naar Sedler indleveres i Poster, der svarer til en Guldbarres Værdi.

Banken er ligeledes forpligtet til ved sit Hovedsæde at afkøbe enhver, der maatte ønske det, fine Guldbarrer til en Pris, der svarer til den i Møntloven fastsatte Guldpris med Fradrag af 1/4 pCt. i Møntningsomkostninger.

Foranstaaende Bestemmelser kan kun fraviges, for saa vidt dette ved Lov bestemmes.