Narkotikaprækursorerloven § 3

Denne konsoliderede version af narkotikaprækursorerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Lov nr. 326 af 18. maj 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 28. september 2017

§ 3

Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der benyttes af personer eller virksomheder, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1. Told- og skatteforvaltningen har på samme måde adgang til, hvis det skønnes nødvendigt, at efterse de pågældendes vare- og lagerbeholdning, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, korrespondance m.v. De pågældende virksomheder og de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal efter anmodning yde told- og skatteforvaltningen bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn. I det omfang oplysningerne som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

Stk. 2 Det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen udleveres eller indsendes hertil.

Stk. 3 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.