Momsbekendtgørelsen § 52

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 258 af 06. marts 2023 og bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023

Køb og opførelse af fast ejendom
§ 52

En virksomhed, der er frivilligt registreret for køb og til- og ombygning af fast ejendom, jf. momslovens § 51, stk. 1, 4. pkt., med henblik på salg til en registreret virksomhed, kan få tilbagebetalt den afgift, som er betalt i forbindelse med købet og til- og ombygningen.

Stk. 2 Tilbagebetaling af afgift kan finde sted, når virksomheden over for Skatteforvaltningen dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en registreret virksomhed til afgiftspligtigt formål. Køberen skal samtidig over for Skatteforvaltningen erklære sig indforstået med at påtage sig den reguleringsforpligtelse, der hviler på den faste ejendom, jf. momslovens § 43, stk. 3, nr. 4. Erklæringen afgives på en blanket udarbejdet af Skatteforvaltningen.