Momsbekendtgørelsen § 137

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022

§ 137

Medmindre højere straf er forskyldt efter momslovens § 81, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 Reglerne i opkrævningslovens §§ 18 og 19 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.