Momsbekendtgørelsen § 120

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023

§ 120

Den kvartalsvise afgiftsangivelse i ikke-EU-ordningen og EU-ordningen skal indeholde momsregistreringsnummeret, jf. § 116, stk. 3 og § 117, stk. 3 og 5, og for hvert enkelt forbrugsmedlemsland, hvor der skal svares moms, den samlede værdi uden moms, de gældende afgiftssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser, det samlede skyldige afgiftsbeløb og eventuelle ændringer af tidligere afgiftsangivelser, jf. momslovens § 66 g, stk. 2, for følgende leveringer omfattet af ordningerne, der er foretaget i afgiftsperioden:

  • 1) Fjernsalg af varer inden for EU.

  • 2) Leveringer af varer i henhold til momslovens § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i samme EU-land.

  • 3) Levering af ydelser.

Stk. 2 Hvis varerne forsendes eller transporteres fra andre EU-lande end identifikationsmedlemslandet, skal afgiftsangivelsen, ud over de stk. 1 nævnte oplysninger, også indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende afgiftssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for følgende leveringer omfattet af denne særordning for hvert enkelt EU-land, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra:

  • 1) Fjernsalg af varer inden for EU bortset fra sådant salg udført af en afgiftspligtig person i overensstemmelse med momslovens § 4 c, stk. 2.

  • 2) Fjernsalg af varer og leveringer af varer inden for EU, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i det samme EU-land, udført af en afgiftspligtig person i henhold til momslovens § 4 c, stk. 2.

Stk. 3 Afgiftsangivelsen skal indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger opdelt efter forbrugsmedlemsland. For leveringer omhandlet i stk. 2, nr. 1, skal afgiftsangivelsen også indeholde det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der er tildelt af hvert enkelt EU-land, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra. For leveringer omhandlet i stk. 2, nr. 2, skal afgiftsangivelsen også indeholde det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der er tildelt af hvert enkelt EU-land, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra, hvis et sådant foreligger.

Stk. 4 Når en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, har et eller flere faste forretningssteder i et andet EU-land end identifikationsmedlemslandet, hvorfra der leveres ydelser, skal afgiftsangivelsen, ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger, i relation til leveringer omfattet af ordningen indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende afgiftssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for sådanne leveringer for hvert EU-land, hvor den pågældende har et forretningssted, tillige med dette forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteidentifikationsnummer.

Stk. 5 Afgiftsangivelsen skal desuden i henhold til momslovens § 66 g, stk. 2, indeholde eventuelle ændringer til tidligere afgiftsangivelser med angivelse af det relevante forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det afgiftsbeløb, der ændres.

Stk. 6 Beløbene skal angives i danske kroner, og indbetalingerne til Skatteforvaltningen skal ligeledes ske i danske kroner.

Stk. 7 Er leveringen foretaget i anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag.

Stk. 8 Ved ændringer til tidligere indsendte angivelser, jf. momslovens § 66 g, stk. 2, anvendes kursen på den sidste dag i den afgiftsperiode, der ændres. Stk. 7, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Ved modtagelsen af angivelsen beregner Skatteforvaltningen det samlede beløb, der skal indbetales i forbindelse med angivelsen, herunder indeholdte ændringer til tidligere perioder, i euro. Stk. 7 og 8 finder tilsvarende anvendelse ved beregningen af beløbet. Skatteforvaltningen omregner herefter beløbet fra euro til danske kroner. Ved omregningen anvendes euro-kursen på den sidste dag i den nye afgiftsperiode. Stk. 7, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Angivelse kan først ske, når Den Europæiske Centralbank har offentliggjort valutakursen for den nye afgiftsperiode.

Stk. 10 Ved modtagelse af angivelser og betalinger gennem andre identifikationslande end Danmark og betalinger direkte fra afgiftspligtige med et andet identifikationsland end Danmark omregner Skatteforvaltningen beløbene fra euro til danske kroner. Ved omregningen anvendes euro-kursen på den sidste dag i afgiftsperioden. Ved ændringer til tidligere indsendte angivelser, jf. momslovens § 66 g, stk. 2, anvendes euro-kursen på den sidste dag i den afgiftsperiode, som er den nye periode i den afgiftsangivelse, i hvilke ændringerne er indeholdt. Stk. 7, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 11 Bankkontonummer med henblik på indbetaling til Skatteforvaltningen bliver oplyst af Skatteforvaltningen.