Momsbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 258 af 06. marts 2023 og bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023

§ 10

Varer fra Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet eller Cypern, som er ankommet til det danske toldområde inden den 1. maj 2004 og ved ankomsten henføres under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling eller midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told og afgifter eller oplægges på toldoplag, på frilager eller i Københavns Frihavn, kan forblive under ordningen i den periode, der blev fastsat og på de betingelser, der var gældende ved varernes henførsel under ordningen. Tilsvarende gælder for varer, som inden den 1. maj 2004 i et af de i 1. pkt. nævnte 10 lande blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og det pågældende land.

Stk. 2 Varer, der fra og med den 1. maj 2004 fraføres de i stk. 1 omhandlede ordninger, skal afgiftsberigtiges ved fraførslen, jf. dog stk. 3 og 4, medmindre de udføres til et sted uden for EU.

Stk. 3 Der skal ikke betales afgift for transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når

  • 1) transportmidlet inden indførslen her til landet er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige regler for merværdiafgift (omsætningsafgift) i et af de i stk. 1 nævnte 10 lande, uden at der er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen,

  • 2) transportmidlet er taget i brug inden den 1. maj 1996, eller

  • 3) det skyldige afgiftsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

Stk. 4 Der skal ikke betales afgift af andre varer end transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, når varerne transporteres tilbage til det land, de blev udført fra til den person, som udførte dem.