14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen Kapitel 12

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) kapitel 12

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 30. June 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Momsbekendtgørelsen

Kapitel 12

Fakturakrav

§58 Krav til fakturaens indhold
Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68, indeholde:

 • 1) Udstedelsesdato (fakturadato).

 • 2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

 • 3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

 • 4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

 • 5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

 • 6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

 • 7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

 • 8) Gældende afgiftssats.

 • 9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

Stk. 2 Ethvert dokument eller enhver meddelelse, der specifikt og utvetydigt ændrer eller henviser til den oprindelige faktura, sidestilles med en faktura.

Stk. 3 Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter afgiftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

Stk. 4 Når en registreret virksomhed leverer varer eller ydelser til en anden registreret virksomhed mod hel eller delvis betaling med varer eller ydelser (byttehandel), er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura med begges registreringsnumre påført. Denne faktura skal ud over de i stk. 1, nævnte oplysninger indeholde oplysning om art, omfang og pris for det, der er modtaget i bytte.

Stk. 5 Når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal den til lejeren afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, for eksempel ved angivelse af fradragsbeløbet på fakturaen.

Stk. 6 En virksomhed kan udstede en samlefaktura for flere særskilte leverancer af varer eller ydelser, hvis afgiften af de leverede varer eller ydelser omfattet af samlefakturaen forfalder inden for samme måned.

Stk. 7 En registreret virksomhed, som driver handel fra torve, stadepladser og lignende distributionscentraler, kan pålægges at udstede faktura, jf. § 58 eller § 63 i denne bekendtgørelse, ved alt salg af varer og ydelser samtidig med leveringen, såfremt Skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber.

Stk. 8 En registreret virksomhed, som erhverver varer i et andet EU-land eller i Danmark, kan pålægges, at de erhvervede varer skal ledsages af en faktura, følgeseddel, kassebon eller anden dokumentation for varernes erhvervelse under hele transporten frem til købers bestemmelsessted, såfremt Skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber. Dokumentationen skal på forlangende forevises Skatteforvaltningen ved en eventuel kontrol af transportmidlet.

Stk. 9 Et pålæg efter stk. 7 og 8 gives for 2 år. Konstaterer Skatteforvaltningen i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.

§59 Fakturakrav, hvor køber her i landet er betalingspligtig for afgift
Udenlandske virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5, skal udstede en faktura efter § 58 i denne bekendtgørelse uden oplysning om gældende afgiftssats og afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om:

 • 1) Købers registreringsnummer (cvr- eller SE-nummer).

 • 2) Sælgers registreringsnummer i hjemlandet, hvis sælger ikke har et dansk registreringsnummer.

 • 3) At køber skal svare den afgift, der påhviler ydelsen, f.eks. ved anførsel af »omvendt betalingspligt, køber afregner momsen« eller »reverse charge, buyer settles the VAT«.

§60 Virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 4 eller 6-11, skal udstede en faktura efter § 58 i denne bekendtgørelse uden oplysning om gældende afgiftssats og afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om, at køber skal svare den afgift, der påhviler leverancen, f.eks. ved anførsel af »omvendt betalingspligt, køber afregner momsen« eller »reverse charge, buyer settles the VAT«.

§60a Fakturakrav ved tvangsauktionssalg
Ved leveringer omfattet af momslovens § 46 b skal fogedretten eller den autoriserede auktionsleder udstede en faktura efter § 58 i denne bekendtgørelse på vegne af den afgiftspligtige tvangsauktionssælger.

§61 Fakturakrav ved salg til andre EU-lande
Ved leveringer, hvor der er omvendt betalingspligt i et andet EU-land, skal der på fakturaen, ud over de i § 58, stk. 1 nævnte oplysninger, endvidere påføres at leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, hvis levering sker til en afgiftspligtig person i et andet EU-land. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, for eksempel »omvendt betalingspligt« eller »reverse charge«. Såfremt køber er momsregistreret skal på fakturaen endvidere påføres købers registreringsnummer.

Stk. 2 Ved leveringer, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, og hvor der skal betales erhvervelsesmoms i et andet EU-land, skal der på fakturaen, ud over de i § 58, stk. 1, i denne bekendtgørelse nævnte oplysninger, påføres at leverancen er momsfritaget. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, for eksempel »momsfritaget«, »0-sats«, »zero-rated«, »free of VAT«. Herudover skal købers momsregistreringsnummer påføres.

Stk. 3 Ved levering af varer eller ydelser, hvor der skal betales afgift af varerne eller ydelserne i et andet EU-land, kan oplysningerne efter § 58, stk. 1, nr. 7, 8 og 9, udelades på fakturaen, hvis afgiftsgrundlaget for de leverede varer eller ydelser i stedet angives under henvisning til mængden eller omfanget af disse varer eller ydelser samt deres art.

§62 Fakturakrav ved salg via en fiskal repræsentant her i landet
Udenlandske virksomheder, der er registreret her i landet ved en herboende repræsentant, skal anføre repræsentantens navn, adresse og dennes registreringsnummer på fakturaen.

§63 Forenklede fakturaer og kasseboner
En virksomhed kan over den enkelte leverance udstede en forenklet faktura med et indhold efter 2. pkt., hvis virksomheden i det enkelte tilfælde leverer varer eller ydelser for højst 3.000 kr. eller alene udsteder en faktura under hensyn til reglerne i § 58, stk. 2. En forenklet faktura skal indeholde oplysninger om

 • 1) udstedelsesdato (fakturadato),

 • 2) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen,

 • 3) den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer, navn og adresse,

 • 4) mængden og arten af de leverede varer eller omfanget eller arten af de leverede ydelser,

 • 5) det samlede omsætningsbeløb samt det betalingspligtige afgiftsbeløb, eller de nødvendige oplysninger til beregning af afgiftsbeløbet, hvilket kan ske ved anførsel af, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede omsætningsbeløb, og

 • 6) specifik og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis den udstedte faktura udgør et dokument eller meddelelse, som nævnt i § 58, stk. 2.

Stk. 2 Registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere, skal udstede en forenklet faktura med de i stk. 1 nævnte oplysninger. En registreret køber kan anmode om en faktura i henhold til § 58. Registrerede virksomheder, hvis afsætning overvejende sker til afgiftspligtige personer, kan dog til private aftagere udstede forenklede fakturaer, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 3 Registrerede virksomheder som nævnt i stk. 2 kan benytte salgsregistreringssystemer, for eksempel kasseapparat, og udlevere en kassebon med de i stk. 1 nævnte oplysninger, med undtagelse af fortløbende nummer. Endvidere kan de vælge mellem at anføre den registrerede virksomheds navn eller dens registreringsnummer.

Stk. 4 Hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon i henhold til stk. 3, kan den registrerede virksomhed til private forbrugere i stedet udstede en kassebon med følgende oplysninger om den registrerede virksomheds navn eller registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse. Hvis det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon, skal der ved salg til private forbrugere udstedes en forenklet faktura i henhold til stk. 1, når salgsbeløbet er over 1.000 kroner. En registreret virksomhed, som driver handel ved omførsel, kan pålægges at anvende kasseapparat ved omførslen, såfremt Skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber. Et pålæg om at anvende kasseapparat gives for 2 år. Konstaterer Skatteforvaltningen i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.

Stk. 5 En virksomhed skal udstede en faktura med et indhold efter § 58, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden leverer varer eller ydelser til en privat forbruger, og leverancen er omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 V, eller hvis virksomheden leverer ydelser til en privat forbruger for 5.000 kr. eller derover.

Stk. 6 Der skal altid udstedes en faktura i henhold til § 58 ved fjernsalg til andre EU-lande, ved leverancer omfattet af § 61 og ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande jf. § 65.

§64 Udenlandske virksomheder omfattet af særordninger for ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer (ikke-EU-ordning og EU-ordning)
Udenlandske virksomheder, der har valgt Danmark som identifikationsmedlemsland, jf. momslovens § 66 a, nr. 2, og som er omfattet af særordninger for ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer (ikke-EU-ordning og EU-ordning), jf. momslovens § 66, er undtaget fra kravet om, at der for levering af disse ydelser skal udstedes en faktura til aftageren (kunden), når denne er en ikkeafgiftspligtig person.

§65 Levering af nye transportmidler til andre EU-lande
Registrerede virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i et andet EU-land, og de, der efter momslovens § 53 har enkeltstående leverancer af nye transportmidler til registrerede virksomheder og private forbrugere i et andet EU-land, skal udstede en faktura, der ud over de i § 58, stk. 1, i denne bekendtgørelse nævnte oplysninger, indeholder:

 • 1) Købers eventuelle registreringsnummer.

 • 2) Værdi af transportmidlet.

 • 3) Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for motordrevne landkøretøjer.

 • 4) Oplysning om tidspunktet for eventuel ibrugtagning af transportmidlet.

Stk. 2 Registrerede virksomheder skal ved salg af nye transportmidler til private forbrugere i et andet EU-land sikre sig oplysninger om køberens identitet ved forevisning af pas eller tilsvarende legitimation. Den registrerede virksomhed skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Stk. 3 Registrerede virksomheder skal sende kopier af fakturaer efter stk. 1 til Skatteforvaltningen senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leverancen har fundet sted. Fakturakopierne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af fakturakopier skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land at fakturakopierne angår. Registrerede virksomheder skal efter reglerne i § 91, stk. 1 og 2, i denne bekendtgørelse opbevare dokumentation for, at de har sendt fakturakopierne til Skatteforvaltningen.

Stk. 4 De, der efter momslovens § 53 skal fakturere enkeltstående leverancer af nye transportmidler til andre EU-lande, skal sende kopi af fakturaen over den enkelte leverance samt eventuel samtidig ansøgning om afgiftsgodtgørelse med dokumentation for, at der her i landet er betalt afgift af transportmidlet, til Skatteforvaltningen senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvori leverancen har fundet sted. Dokumenterne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af dokumenterne skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå, hvilket andet EU-land at dokumenterne angår. Reglerne i § 91, stk. 1 og 2, i denne bekendtgørelse, gælder for opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om afgiftsgodtgørelse er blevet sendt til Skatteforvaltningen.

§66 Papirfakturaer og elektroniske fakturaer
En virksomhed skal sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for papirfakturaer og elektroniske fakturaer fra udstedelsestidspunktet til udgangen af opbevaringsperioden efter § 91, stk. 1 eller 3. Ved sikring af fakturaens oprindelsesægthed forstås sikring af leverandørens eller fakturaudstederens identitet. Ved sikring af fakturaens indholdsintegritet forstås, at fakturaens indhold efter § 58, stk. 1, §§ 59-61, § 63, stk. 1, eller § 65, stk. 1, ikke skal kunne ændres eller slettes.

Stk. 2 Virksomheden fastsætter selv, hvordan virksomheden vil sikre oprindelsesægtheden, indholdsintegriteten og læsbarheden for fakturaer. Virksomhedens sikring kan ske ved enhver form for egenkontrol af, at virksomheden i overensstemmelse med bogføringsloven og kapitel 13 i denne bekendtgørelse etablerer et pålideligt revisionsspor mellem de fakturaer, som virksomheden udsteder, og de leverancer af varer eller ydelser, som virksomheden foretager.

Stk. 3 Ved en elektronisk faktura forstås, at fakturaen opfylder indholdskravene efter § 58, stk. 1, §§ 59-61, § 63, stk. 1, eller § 65, stk. 1, og at fakturaen er udstedt og modtaget i et hvilket som helst elektronisk format.

Stk. 4 En virksomhed kan kun udstede elektroniske fakturaer til en modtager, der accepterer dette. Modtagerens accept anses at foreligge ved enhver form for udtrykkelig skriftlig accept, formel eller ej, eller stiltiende, hvis en elektronisk faktura indgår i modtagerens bogføring og regnskab, eller hvis modtageren betaler det fakturerede beløb ifølge en elektronisk faktura.

Stk. 5 Hvis en virksomhed fremsender flere elektroniske fakturaer til samme modtager eller stiller flere elektroniske fakturaer til rådighed for den samme modtager, kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, blot angives én gang, hvis der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger.

§67 Skatteforvaltningen har adgang til fakturaer, uanset at disse opbevares hos en tredjepart, jf. momslovens § 74, stk. 1.

§68 Afregningsbilag
Ved levering af varer og ydelser, hvor der benyttes afregningsbilag efter momslovens § 52 a, stk. 3, skal afregningsbilaget opfylde indholdskravene for faktura efter § 58, stk. 1, i denne bekendtgørelse, og der skal på afregningsbilaget anføres »selvfakturering« eller »self-billing«. Herudover skal købers registreringsnummer anføres på afregningsbilaget.

Stk. 2 Reglerne efter stk. 3-5 gælder som vilkår for at benytte afregningsbilag ved transaktioner mellem registrerede virksomheder her i landet.

Stk. 3 Afregningsbilag kan kun udstedes, hvis begge parter er registrerede. Udstederen af et afregningsbilag skal sikre sig, at sælgeren er en registreret virksomhed. Hvis køber eller sælger ophører med at være registreret, skal den anden part underrettes.

Stk. 4 Betingelserne for udstedelse af afregningsbilag, jf. momslovens § 52 a, stk. 3, 2. pkt. anses for opfyldt, hvis fakturering (afregning) fra kunden sker på grundlag af skriftlig aftale, eller hvis der foreligger vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer. Når udstedelse af afregningsbilag sker på grundlag af en skriftlig aftale, skal den ansvarlige ledelse hos begge parter have underskrevet denne, og begge parter skal opbevare et eksemplar af aftalen. Fakturering skal ske på grundlag af nærmere specifikke oplysninger, som beror hos kunden.

Stk. 5 Modtager en virksomhed, der ikke er registreret, et afregningsbilag, hvor på der er anført afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at afregningen indbefatter afgift, skal virksomheden gøre den, der har udstedt afregningsbilaget opmærksom herpå og tilbagebetale afgiftsbeløbet. Oplysning om, hvorvidt et registreringsnummer er gyldigt kan fås ved henvendelse til Skatteforvaltningen eller ved elektronisk opslag på skat.dk/TastSelv Erhverv. Køber skal opbevare dokumentation for foretagne verifikationer, herunder verifikationsdato.

§69 Oversættelse
Skatteforvaltningen kan for visse afgiftspligtige personer eller i visse tilfælde af kontrolhensyn fastsætte, at fakturaer skal oversættes til dansk, når

 • 1) fakturaerne angår levering af varer og ydelser med leveringssted her i landet efter momslovens kapitel 4, eller

 • 2) fakturaerne er modtaget af afgiftspligtige personer, der er etableret her i landet.

§70 Dispensation fra fakturakrav
Skatteforvaltningen kan for enkelte virksomheder eller for grupper af virksomheder dispensere fra reglerne for fakturaer efter dette kapitel. Hvis dispensationen angår transaktioner mellem registrerede virksomheder, skal Skatteforvaltningen foretage høring af EU’s Momsudvalg, før Skatteforvaltningen kan meddele dispensation.

profile photo
Profilside