14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ministervederlagsloven § 8

Lov om vederlag og pension m.v. for ministre paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ministervederlagsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Besidder en minister ved sin tiltræden hverv i offentlige eller private virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, vil disse være at fratræde. Dog kan han undtagelsesvis med foreløbig billigelse af statsministeren bevare sådanne hverv, hvis varetagelse efter dennes skøn ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af hans embedspligt som minister eller i hans forhold til de forskellige statsforvaltningsgrene. Statsministeren skal i så fald straks skriftligt tilstille et af Folketinget nedsat udvalg meddelelse herom. Udvalget kan inden forløbet af 14 dage efter meddelelsens modtagelse nægte vedkommende minister tilladelse til at bevare sådanne hverv. Efter forløbet af dette tidsrum meddeler statsministeren Folketingets formand, hvilke hverv den vedkommende minister har tilladelse til at varetage.

•••

Stk. 2 Har det i stk. 1 nævnte udvalg endnu ikke konstitueret sig, når statsministerens foreløbige billigelse indhentes, har denne gyldighed, indtil konstitutionen har fundet sted. Sagen vil derefter være at behandle som forannævnt.

•••

Stk. 3 Ingen minister må i sin ministertid overtage noget nyt hverv af den i stk. 1 nævnte art.

•••

Stk. 4 Besidder statsministeren ved et ministeriums tiltræden hverv af den heromhandlede art, skal meddelelse til udvalget finde sted derom, hvis han ønsker at bevare noget af disse, hvorefter der forholdes i overensstemmelse med stk. 1.

•••

Stk. 5 Folketingsvirksomhed er undtaget fra bestemmelserne i denne paragraf.

•••
profile photo
Profilside