Ministeransvarlighedsloven § 6

Denne konsoliderede version af ministeransvarlighedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ministres ansvarlighed.

Lov nr. 117 af 15. april 1964,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 6

Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3 Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.