Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 8. april 2022

§ 9

Følgende oplysninger skal opbevares i virksomheden, hvis de ikke er indarbejdet i bogføringen:

  • 1) Tilgodehavender og gæld vedrørende varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets udløb med angivelse af navn og adresse på debitor og kreditor.

  • 2) Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer.

  • 3) Værdipapirer, hvor kursgevinster eller kurstab er skattepligtige efter kursgevinstloven eller aktieavancebeskatningsloven, med angivelse af anskaffelsessum, nominel værdi og kursværdi. Opbevares værdipapiret i depot, angives tillige depotet i det omfang oplysningerne ikke er blevet indberettet til Skatteforvaltningen. For rentebærende værdipapirer, hvor hovedstolen eller restgælden reguleres i danske kroner, skal den pålydende rente på udstedelsestidspunktet angives.

  • 4) Andre tilgodehavender med angivelse af debitors navn og adresse.

  • 5) Gæld som nævnt i § 18, nr. 3, med angivelse af kreditors navn og adresse og eventuelt kontonummer.

Stk. 2 Ved udløbet af virksomhedens regnskabsår udarbejdes der en særskilt opgørelse over igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre med specificeret redegørelse for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.