Miljøskadeloven § 46

Denne konsoliderede version af miljøskadeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Lov nr. 466 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022

§ 46

Den, der er ansvarlig for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, skal dække omkostningerne i forbindelse med miljøministerens administration og tilsyn efter lovens kapitel 2-6, jf. dog § 47.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne forbundet med ministerens administration og tilsyn efter stk. 1.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af rente ved manglende eller for sen betaling af omkostningerne nævnt i stk. 1. Forrentningen sker fra forfaldsdagen og forrentes med en månedlig rente på 1,3 pct. for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken omkostningerne skal betales, dog mindst 50 kr.