Miljøskadeloven § 19

Denne konsoliderede version af miljøskadeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Lov nr. 466 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022,
som ændret ved lov nr. 322 af 2. april 2024

§ 19

Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for miljøministeren for opfyldelse af sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen skal dække ministerens udgifter til sagsbehandling og til håndhævelse af forpligtelserne efter § 33, stk. 2, og § 35.

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter sikkerhedsstillelsens størrelse og andre vilkår for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter regler om sikkerhedsstillelsen, herunder om fordelingen af forpligtelsen til at stille sikkerhed, når der er flere ansvarlige for en miljøskade, om beregning og efterfølgende regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse og om frigivelse af sikkerhedsstillelsen.