Miljømålsloven § 42a

Denne konsoliderede version af miljømålsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder

Lov nr. 1150 af 17. december 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023

Naturplanlægningens tilvejebringelse
§ 42a

Natura 2000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte statslige, kommunale og regionale myndigheder og med inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen.