Miljømålsloven § 40

Denne konsoliderede version af miljømålsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder

Lov nr. 1150 af 17. december 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023

Basisanalysen
§ 40

Miljøministeren udarbejder en basisanalyse, som skal indeholde:

  • 1) Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for.

  • 2) Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler.

  • 3) Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.

Stk. 2 Basisanalysen offentliggøres, senest samtidig med at drøftelser med berørte interessenter indledes, jf. § 42 a.