14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 41

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Hvis en listevirksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis en listevirksomhed skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening, herunder ved forsætlige skadevoldende handlinger. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om muligheden for at meddele påbud om foranstaltninger mod forsætlige skadevoldende handlinger. Dambrugsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at afgitringer ved ferskvandsdambrug skal etableres eller ændres, hvis det i øvrigt er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af faunaen i vandløb og søer.

•••

Stk. 3 Hvis forureningen ikke kan nedbringes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet. Dambrugsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside