14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 19

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse

  • 1) nedgraves i jorden,

  • 2) udledes eller oplægges på jorden eller

  • 3) afledes til undergrunden.

•••

Stk. 2 Beholdere med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1, må heller ikke uden tilladelse være nedgravet i jorden.

•••

Stk. 3 Tætte beholdere, der alene anvendes til ajle, gylle, ensilagesaft, mælkerumsvand og møddingvand, må dog være nedgravet uden tilladelse efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Tilladelse efter stk. 1 og 2 gives af kommunalbestyrelsen, medmindre miljøministeren fastsætter andre regler.

•••

Stk. 5 Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for forurening med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse tilfælde er ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og ledningsanlæg med de nævnte stoffer, materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 3 nævnte beholdere, herunder regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land Bekendtgørelse om nedgravning af pelsdyr efter miljøbeskyttelsesloven

•••
profile photo
Profilside