Militærstraffeloven § 27

Denne konsoliderede version af militærstraffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær straffelov

Lov nr. 530 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 494 af 17. juni 2008, lov nr. 1550 af 19. december 2017 og lov nr. 708 af 08. juni 2018

§ 27

Den, der i øvrigt groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten, straffes for pligtforsømmelse med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 1 år, når pligtforsømmelsen er af særlig grov karakter, eller når den har medført betydelig skade eller fare.

Stk. 3 Under væbnet konflikt kan straffen ved forsætlig overtrædelse stige til fængsel i 3 år.