Militærstraffeloven § 1

Denne konsoliderede version af militærstraffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær straffelov

Lov nr. 530 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 494 af 17. juni 2008, lov nr. 1550 af 19. december 2017 og lov nr. 708 af 8. juni 2018

§ 1

Loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område og hjemsendt militært personel inden for Forsvarsministeriets område med hensyn til militære pligter, som påhviler det efter hjemsendelsen.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på udenlandsk militært personel, der er interneret her i landet, og andre personer, der efter mellemfolkelige overenskomster, som Danmark har tiltrådt, har krav på behandling som militærpersoner.

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse for forhold begået af tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministeriets område, i forbindelse med at personellet yder bistand til politiet efter §§ 24 a-24 d i lov om politiets virksomhed.