Militærdisciplinarloven § 12

Denne konsoliderede version af militærdisciplinarloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær disciplinarlov

Lov nr. 532 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1550 af 19. december 2017

§ 12

Disciplinarafgørelsen udfærdiges skriftligt med en begrundelse.

Stk. 2 Begrundelsen for afgørelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, efter hvilke afgørelsen er truffet, og en redegørelse for de faktiske oplysninger i sagen, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Begrundelsen skal endvidere angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for skønsudøvelsen og sanktionsfastsættelsen.

Stk. 3 Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning.

Stk. 4 Afgørelsen skal forkyndes for den pågældende.