Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m. § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 246 af 09. maj 1917,
jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986,
som ændret ved lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 647 af 12. juni 2013 og lov nr. 1711 af 27. december 2018

§ 2

Auktionen skal forestås af en af foreningen antagen inkassator, der godkendes af justitsministeren. - Angående auktionen skal der straks ske tilførsel i en dertil af Justitsministeriet autoriseret protokol, i hvilken angives, når og hvor auktionen har fundet sted, sælgerens navn, betegnelse af det bortsolgte, køberens navn og købesummen. Sker opråb uden tilslag, anføres ejerens navn, betegnelse af det opråbte, højeste budsum og den bydendes navn.

Stk. 2 Protokollen skal, når auktionen er sluttet, underskrives af inkassator og af to af vedkommende forening udpegede medlemmer, der fører tilsyn med auktionen.