14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Luftfartsloven § 121

Lov om luftfart paragraf 121

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af luftfartsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§121 Andre bestemmelser
Bestemmelser i befordringsaftalen og særaftaler, som er indgået, før skaden opstod, med det formål at bryde reglerne i Montreal-konventionen af 28. maj 1999 om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring enten ved at fastsætte, hvilken lov der skal være gældende, eller ved at ændre bestemmelserne om værneting, er ugyldige.

•••

Stk. 2 Hvis befordringen er omfattet af dette kapitel, kan erstatningssag kun anlægges ved dansk domstol eller en domstol i en stat, som har tiltrådt Montreal-konventionen af 28. maj 1999 om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring.

•••

Stk. 3 Intet i dette kapitel er til hinder for, at den, der er ansvarlig for skade efter bestemmelserne heri, kan fremsætte regreskrav mod nogen anden.

•••

Stk. 4 Voldgiftsaftaler forud for skadens indtræden er kun gyldige med hensyn til befordring af gods, hvis voldgiftsaftalen er skriftlig, og hvis voldgiften efter den erstatningskrævendes valg foretages på et af de steder, som er lovligt værneting efter dette kapitel, og kun hvis voldgiftsretten skal følge bestemmelserne i dette kapitel.

•••
profile photo
Profilside