14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. § 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 579 af 01. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter et klagenævn, Kvalifikationsnævnet.

•••

Stk. 2 Personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer, der har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om kvalifikationerne kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

•••

Stk. 3 Personer med danske uddannelseskvalifikationer, der har søgt optagelse på, er optaget på eller er indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om kvalifikationerne kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

•••

Stk. 4 Personer, der er optaget på eller indskrevet ved en uddannelse, der udbydes efter regler fastsat af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren eller kulturministeren, kan indbringe en institutions afgørelse af, om et kommende studieophold i udlandet eller ophold ved en anden dansk uddannelsesinstitution kan erstatte dele af den pågældende uddannelse, for Kvalifikationsnævnet.

•••

Stk. 5 Klage over en uddannelsesinstitutions afgørelse, jf. stk. 2-4, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Kvalifikationsnævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

•••

Stk. 6 Kvalifikationsnævnet kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af fristen i stk. 5.

•••

Stk. 7 Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

•••

Stk. 8 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om nævnets sammensætning, virksomhed, sagsbehandling af klager og forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside