14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Tjenestemænd, der overføres efter § 4, jf. § 5, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed.

•••

Stk. 3 Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættelsesmyndighed af den efter § 3 overførte pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, hvor såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed eksisterer efter den 1. januar 2007. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 4 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning af den pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd m.v., der efter § 3 overføres fra myndigheder, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 5 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i § 3, om overtagelse af pensionsforpligtelsen vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v., der er knyttet til varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Finansministeren kan endvidere efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om statens refusion efter den 1. januar 2007 af udgifter til de i 1. pkt. nævnte pensionsforpligtelser. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners pensionsforpligtelse vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v., som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 6 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne efter stk. 3-5. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 7 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3-6. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

•••

Stk. 8 Stk. 2-7 finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

•••
profile photo
Profilside