14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal, for så vidt angår overførslen af ansatte, orientere repræsentanter for de ansatte om aftaleudkastet, jf. § 8, stk. 1, forud for forelæggelsen efter § 9, stk. 1.

•••

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal forud for forelæggelsen af aftaleudkastet efter § 9, stk. 1, gøre den ansatte bekendt med den del af aftaleudkastet, der vedrører overførslen af den pågældende, og, medmindre den ansattes ønsker fuldt ud imødekommes, gøre den ansatte bekendt med de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for myndighedens udarbejdelse af aftaleudkastet vedrørende den ansatte, og som den ansatte ikke kan antages at være bekendt med at myndigheden er i besiddelse af. Myndigheden skal i den forbindelse give den ansatte lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for den ansattes afgivelse af udtalelse efter 2. pkt.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af fristen for forelæggelsen af aftaleudkastet efter § 9, stk. 1, eller hvis den ansatte ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i stk. 10 med hensyn til de pågældende oplysninger.

•••

Stk. 4 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal orientere repræsentanter for de ansatte om det aftaleudkast, der er forelagt efter § 9, stk. 1, om forhandlingernes forløb og om et fremsat mæglingsforslag, jf. § 12, stk. 1.

•••

Stk. 5 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal så hurtigt som muligt orientere repræsentanter for de ansatte om aftalen, jf. § 10 og § 11, et vedtaget mæglingsforslag, jf. § 12, og delingsrådets beslutning, jf. § 13.

•••

Stk. 6 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal orientere repræsentanter for de ansatte om og med disse drøfte fremgangsmåden for orienteringen af de ansatte inden for lovgivningens rammer om forelæggelsen af aftaleudkastet, forhandlingernes forløb og om aftalen, vedtagelsen af mæglingsforslag eller delingsrådets beslutning.

•••

Stk. 7 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal så hurtigt som muligt efter aftaleindgåelse efter § 10 og § 11, vedtagelse af et mæglingsforslag efter § 12 eller delingsrådets beslutning efter § 13 skriftligt orientere de ansatte, der overføres efter § 4, herom og om, til hvilken myndighed overførslen skal ske.

•••

Stk. 8 Repræsentanterne for de ansatte har tavshedspligt vedrørende den orientering, der er givet i medfør af stk. 1 og 4. Oplysninger om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

•••

Stk. 9 En ansat, der overføres efter § 4, kan, medmindre den ansattes ønsker fuldt ud imødekommes, forlange at få en skriftlig begrundelse for valget af den myndighed, overførslen af den pågældende efter aftalen, mæglingsforslaget eller delingsrådets beslutning skal ske til. Begrundelsen skal gives af den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 24. En begæring herom skal fremsættes inden 14 dage efter, at den ansatte har modtaget skriftlig orientering om, til hvilken myndighed den ansatte skal overføres. Begæringen skal behandles i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 23, stk. 2.

•••

Stk. 10 En ansat, der overføres efter § 4, har, når den ansatte har modtaget skriftlig orientering om, til hvilken myndighed den ansatte skal overføres, ret til aktindsigt efter reglerne om partsaktindsigt i forvaltningslovens §§ 9, 9 a og 10-16 i oplysninger om fordelingen af den pågældende ansatte.

•••
profile photo
Profilside