14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Delingsrådet, jf. § 18, træffer, hvis der ikke inden den 1. juni 2006 er opnået enighed mellem den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, ved forhandling efter § 11 eller mægling efter § 12 efter drøftelse med myndighederne beslutning om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Delingsrådet er ikke ved beslutning efter 1. og 2. pkt. bundet af mæglingsforslaget.

•••

Stk. 2 Delingsrådet kan meddele den myndighed, hvorfra et aktiv skal overføres, pålæg om at afhænde aktivet, med henblik på at salgssummen fordeles ved beslutning efter stk. 1. Kan afhændelsen ikke ske, inden den myndighed, hvorfra aktivet skal overføres, nedlægges, træffer delingsrådet beslutning om, at aktivet overtages af en af de berørte myndigheder, der skal forestå afhændelsen af aktivet med henblik på fordeling af salgssummen i overensstemmelse med delingsrådets beslutning efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1 træffes inden den 15. juni 2006.

•••

Stk. 4 Beslutningen meddeles de i stk. 1 nævnte myndigheder og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

•••

Stk. 5 Delingsrådet kan ikke ændre en beslutning truffet efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside