14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Er aftale efter § 10 ikke indgået inden den 1. april 2006, eller erklærer en af myndighederne omfattet af § 10 inden den 1. april 2006 forhandlingerne afsluttet uden resultat, indkalder vedkommende delingsråd, jf. § 18, repræsentanter for den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, til forhandling. De i 1. pkt. nævnte myndigheder skal lade sig repræsentere i forhandlingerne for delingsrådet. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Delingsrådet kan under forhandlingerne med de i stk. 1 nævnte myndigheder foreslå indrømmelser, herunder ændringer i aftaleudkastet, som synes hensigtsmæssige for, at der kan indgås en aftale om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. § 10. De i stk. 1 nævnte myndigheder skal meddele, i hvilket omfang delingsrådets forslag til ændringer i aftaleudkastet kan accepteres.

•••

Stk. 3 Delingsrådet kan i stedet for eller efter en indkaldelse efter stk. 1 forlange forhandlingerne genoptaget mellem de i stk. 1 nævnte myndigheder, hvis delingsrådet skønner det hensigtsmæssigt. Bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Delingsrådet fastsætter en frist for afslutningen af sådanne forhandlinger mellem de i stk. 1 nævnte myndigheder.

•••
profile photo
Profilside