14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, indkalder snarest muligt efter den i § 9 nævnte forelæggelse af aftaleudkast, jf. § 9, repræsentanter for den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, til forhandlinger med henblik på, at der inden den 1. april 2006 indgås en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, kan under forhandlingerne med den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, foretage de ændringer i aftaleudkastet, som synes hensigtsmæssige for, at der kan indgås en aftale. Den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, skal lade sig repræsentere i forhandlingerne og meddele, i hvilket omfang aftaleudkastet og de fremsatte forslag til ændringer heri kan accepteres.

•••

Stk. 3 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, underretter vedkommende delingsråd, jf. § 18, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forhandlingernes forløb, herunder om indgåelse af aftale efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside