14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte § 1

Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 383 af 09. August 1945. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Til de efterladte efter saadanne danske Statsborgere, der i Tidsrummet efter den 9. April 1940 og indtil Verdenskrigens Ophør er omkommet som Følge af Krigsbegivenheder under Tjenesteforhold til dansk eller fremmed Handelsskib eller Fiskerfartøj, der sejlede i aktiv Indsats for den allierede Krigsførelse, yder den danske Stat fra Tidspunktet for Dødsfaldet at regne Hædersgaver efter følgende Regler:

Til Enken: 800 Kr. aarlig livsvarigt under Forudsætning af, at det ægteskabelige Samliv bestod den 9. April 1940 og der ikke i Tiden derefter, og indtil den fraværende Ægtefælles Død kom til hendes Kundskab, fra den hjemmeværende Ægtefælles Side enten er taget endeligt Skridt til Ægteskabets Ophævelse eller er udvist et saadant Forhold, der i Henhold til §§ 58, 59 og 62 i Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning berettiger den anden Ægtefælle til at opnaa Dom til Skilsmisse.

Til Børn: 200 Kr. aarlig til hvert Barn indtil dets fyldte 18de Aar. Ved Børn forstaas foruden Ægtebørn Adoptivbørn og saadanne Stifbørn, overfor hvilke der paahvilede afdøde Forsørgelsespligt, samt saadanne udenfor Ægteskab fødte Børn, hvor Faderskabet er anerkendt eller retsligt fastslaaet.

•••
profile photo
Profilside