Pensionsopsparingsloven § 4

Denne konsoliderede version af pensionsopsparingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter

Lov nr. 293 af 24. april 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 17. august 2020

§ 4

Hvis indsættelse af en begunstiget må anses for urimelig over for kontohaverens ægtefælle eller en livsarving, kan det ved dom bestemmes, at de opsparede midler helt eller delvis skal tilfalde ægtefællen eller en livsarving i stedet for den begunstigede. Beløbet kan ikke overstige, hvad der ville være tilfaldet den pågældende som boslod og tvangsarv, jf. arvelovens § 5, § 10, og § 11, stk. 2, hvis de opsparede midler i stedet var tilfaldet kontohaverens solvente bo.

Stk. 2 Ved afgørelse efter stk. 1 skal der navnlig lægges vægt på

  • 1) baggrunden for indsættelsen af den begunstigede,

  • 2) ægtefællens, livsarvingernes og den begunstigedes økonomiske behov og

  • 3) omstændighederne i øvrigt.

Stk. 3 Har ægtefællen eller en livsarving inden udbetaling af de opsparede midler til den begunstigede gjort indsigelse over for pengeinstituttet mod udbetalingen, må pengeinstituttet ikke udbetale de opsparede midler til den begunstigede, før det ved forlig eller dom mellem den begunstigede og de efterladte er afgjort, hvem der har ret til de opsparede midler. Pengeinstituttet kan dog altid udbetale indtil en tredjedel af de opsparede midler til den begunstigede og, hvis den pågældende sørger for kontohaverens begravelse, et passende beløb til afholdelse af udgifterne herved.

Stk. 4 En sag efter stk. 1 skal anlægges af ægtefællen eller livsarvingerne mod den begunstigede inden 1 år efter, at kontohaveren er afgået ved døden.