14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Visitdenmark § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om visitdenmark og bygger på lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Visitdenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv.

•••

Stk. 2 Til fremme af det i stk. 1 angivne formål varetager Visitdenmark navnlig følgende aktiviteter:

  • 1) Igangsættelse af internationale markedsførings- og brandingaktiviteter i samarbejde med turismens aktører med henblik på at udvikle nye markeder og vedligeholde etablerede markeder.

  • 2) Koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler. Det gælder dog ikke koordination af markedsføringsaktiviteter, som varetages af kommuner i grænseområder.

  • 3) Indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål med henblik på at formidle denne viden til offentligheden, herunder til turismeerhvervet, offentlige myndigheder og kommunale turismeaktører.

•••

Stk. 3 Varetagelsen af de aktiviteter, som nævnes i § 2, stk. 2, nr. 1 og 3, kan ske mod hel eller delvis finansiering fra de involverede aktører.

•••

Stk. 4 Visitdenmark kan etablere og deltage i partnerskaber, der bidrager til at fremme Visitdenmarks formål.

•••

Stk. 5 Visitdenmarks virksomhed kan udføres gennem selskaber, som er helt eller delvis ejet af Visitdenmark.

•••

Stk. 6 Visitdenmark kan mod hel finansiering fra de involverede aktører påtage sig at udføre sekretariatsbetjening af offentlige og private turismeaktører, herunder virksomhedskonsortier, foreninger og lignende sammenslutninger, hvis disses aktiviteter ligger inden for Visitdenmarks formål.

•••

Stk. 7 Visitdenmark kan oprette markedskontorer i udlandet.

•••

Stk. 8 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger Visitdenmark kan kræve fra kommuner og regioner og fra destinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber m.v.

•••
profile photo
Profilside